[SPOILERS] Titans Season 1 Episode 1: “Titans” Episode Synopsis